Washington University in St Louis Olin Business School

Olin Business SchoolOlin Business School
Share
Return to previous screen
Phd Student Profile / Bio
Yingnan Yi
Email: Yingnan.yi@go.wustl.edu

Yingnan Yi

Accounting
PhD Accounting 2017 (expected), Washington University in St. Louis  Olin Business School
MS Accounting 2011, Washington University in St. Louis  Olin Business School
BA Economics 2007, Xiamen University