Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Help (new window)
Sign In

Washington University in St Louis Olin Business School

Olin Business SchoolOlin Business School
Home > Programs > PhD > Phd Detail
Share
Return to previous screen
Yingnan Yi
Email: Yingnan.yi@go.wustl.edu

Yingnan Yi

Accounting
PhD Accounting 2017 (expected), Washington University in St. Louis  Olin Business School
MS Accounting 2011, Washington University in St. Louis  Olin Business School
BA Economics 2007, Xiamen University